Bruksvilkår

Disse bruksvilkårene regulerer forholdet mellom deg (leser, kunde, bruker) og JuJu AS, herunder betegnet som «JuJu».
Versjon: 1.2
Sist endret: 07 Mai 2023

1. Innledning

Ved å opprette en brukerkonto hos JuJu eller på andre måter benytte deg av tjenestene som JuJu tilbyr, godtar du, og vil innrette deg etter, vilkårene og betingelsene på denne siden.
Vi anbefaler deg å gjennomgå bruksvilkårene og vurdere nøye om du godtar vilkårene før du benytter deg av JuJu sine tjenester.
Ved brudd på bruksvilkårene kan kontoen(e) det gjelder fryses, stenges eller slettes omgående, uten varsel eller annet grunnlag. Dersom det foreligger kriminelle forhold vil dette rapporteres og eventuelt anmeldes.
Tjenesten er ment for bedrifter, organisasjoner og privatpersoner som ønsker å handle, veksle, investere i eller på andre måter benytte seg av kryptovaluta og relatert teknologi.
JuJu sine tjenester skal kun benyttes til lovlig formål og omsetning av kryptovaluta. Bruk av JuJu sine tjenester som ikke samsvarer med norsk lov, god forretningsskikk eller våre bruksvilkår er ikke tillatt.
Vilkårene for personvern inngår også i disse bruksvilkårene. Hvis du godtar disse bruksvilkårene godtar også vilkårene for personvern. Vilkårene for personvern finner du her.
Se også sidene om Hvitvasking og Avgifter og begrensninger.

2. Definisjoner

Når det skrives "Vi", "Våre", "Oss", "JuJu", "Jujukrypto.no", "Nettsiden", "Tjenesten" eller lignende refereres det til JuJu AS.
Når det skrives "Du", "Deg", “Bruker(e|en|ene)” , "Kunde(n|r|ne)" eller lignende refereres det til deg som leser, bruker og kunde av tjenesten.
Når det skrives "Vanlig valuta" eller lignende refererer vi til nasjonale valutaer som for eksempel Norske kroner.
Når det skrives "Kryptovaluta", “Virtuell valuta” eller lignende refererer vi til Bitcoin, Litecoin, Ethereum eller andre valutaer som ikke er vanlig valuta.
Når det bare skrives "Valuta" eller lignende refererer vi til både vanlig valuta og kryptovaluta.
Når det skrives "Handle", "Veksle", "Kjøpe og selge" eller lignende refererer vi til kjøp og/eller salg av kryptovaluta, både via avansert handel eller enkel handel.

3. Forutsetninger

Noen raske forutsetninger:
 • Du er norsk statsborger, 18 år eller eldre, myndig, berettiget til å inngå avtaler og forstår vilkårene du inngår, i henhold til gjeldende norske lover og regler.
 • Ved å ta i bruk våre tjenester godtar du disse vilkårene, som er juridisk bindende.
 • Hvis du ikke godtar disse vilkårene kan du ikke bruke tjenestene.
 • Du er selv ansvarlig for å sørge for at du innehar eller selv skaffer deg tilstrekkelig kunnskap om, og følger, gjeldende lover, regler, forskrifter og lignende relatert til handel, veksling og bruk av våre tjenester og kryptovaluta.
 • Du er selv ansvarlig for å sørge for at du innehar eller selv skaffer deg tilstrekkelig kunnskap om kryptovaluta og handel, til å ta begrunnede beslutninger og selv vurderer risikoen knyttet til handel av valuta og kryptovaluta.
 • Du forplikter deg til å oppgi nøyaktig, fullstendig, korrekt, gyldig og gjeldende informasjon på tjenesten, samt holde denne informasjonen oppdatert.

4. Tjenestene som tilbys

JuJu tilbyr tjenester for, og relatert til, kjøp og salg mellom forskjellige kryptovalutaer samt veksling mellom vanlig valuta (Norske kroner) og Stable NOK (mer info nedover). Aksjonærer og ansatte i JuJu står fritt til å benytte tjenestene for omsetning av kryptovaluta på like vilkår som øvrige brukere.
JuJu tilbyr tjenester i følgende valutaer:
Kryptovaluta:
 • Bitcoin (BTC)
 • Ethereum (ETH)
 • Litecoin (LTC)
 • ChainLink (LINK) (ERC20) *
 • USD Coin (USDC) (ERC20) *
 • Stable NOK (NOK) (ERC20) *
 • Polygon (MATIC)
Vanlig valuta:
 • Norske kroner (NOK)
* ERC20-valutaer (eller tokens/tokner) er kryptovalutaer som opererer på Ethereum-blokkjeden. På plattformen fungerer de som vanlige induviduelle valutaer, men sendes og mottas i praksis over Ethereum-blokkjeden.
Stable NOK er en egen kryptovaluta laget av JuJu. Denne valutaen kan innbetales og utbetales med bankoverføring og som ERC20-token. Ved inn- og utbetaling av Stable NOK med bankoverføring blir midlene automatisk vekslet med en fastsatt pris på 1kr. Du kan lese mer om Stable NOK i kapittel 7. Stable NOK eller les mer om Stable NOK, stablecoins og ERC20-tokens på hjelpesenteret.
JuJu kan til enhver tid endre hvilke valutaer som kan benyttes i våre tjenester.
JuJu tilbyr handel på forskjellige måter, men uavhengig av hvilken måte du ønsker å handle på må det være tilstrekkelig valuta tilgjengelig på brukerkontoen du ønsker å handle med. Dette gjøres ved at valuta overføres til og holdes av JuJu under all handel. Når valuta overføres til og mottas av JuJu blir midlene gjort tilgjengelig på din brukerkonto. Brukeren kan ta ut valutaen som er tilgjengelig på brukerkontoen, til sine egne blokkjede-adresser eller bankkontoer når det er ønskelig.
Handel kan foregå på følgende måter:

4.1. Børshandel

JuJu tilbyr børshandel mellom forskjellige kryptovalutaer.
Dette innebærer å legge til rette for handel mellom kunder med Bitcoin, Litecoin og andre kryptovalutaer mot andre kryptovalutaer. Eksempelvis handel av Bitcoin for Stable NOK eller motsatt.
Det er kundene selv som bestemmer hvilke priser og beløper de er villige til å kjøpe og selge for på børsmarkedene. Eksempelvis 1 BTC (Bitcoin) for 1000 NOK (Stable NOK).

4.2. OTC (Over-The-Counter)

JuJu tilbyr OTC-handel i form av OTC-avtaler, utarbeidet for hver enkelt handel og kunde.
En OTC-avtale beskriver hva og hvordan kunden ønsker å handle med JuJu, samt avgifter og oppgjør.
OTC-handel er tiltenkt handler av større omfang. Minimum handel er 200 000 NOK. Ta kontakt på support@jujukrypto.no for avtale.

5. Risiko

Brukeren må være klar over at kryptovaluta har potensielt store verdisvingninger og risikoen knyttet til dette.
Kryptovaluta er som regel ikke regulert eller kontrollert av myndigheter eller øvrige juridiske enheter, og det er derfor ingen sentralisert entitet som kan foreta korrigerende tiltak eller endringer for å beskytte verdien til en kryptovaluta ved en eventuell feil eller krisesituasjoner. JuJu har ingen kontroll eller mulighet til å gjøre endringer av transaksjoner som er utført på de ulike kryptovaluta-blokkjedene (eller lignende teknologi).
Brukeren bør derfor gjøre en nøye vurdering av ens økonomiske situasjon og risikotoleranse før man bestemmer seg for å handle kryptovaluta. JuJu anbefaler at du aldri handler for for mer enn du kan tape.
All handel på, og bruk av, JuJu sine tjenester gjøres for egen regning og risiko. Du godtar at JuJu ikke under noen omstendigheter er ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte skader, ulemper, tap eller andre kostnader som måtte oppstå som følge av din eller noen andres bruk av våre tjenester.

6. Lovgivning

JuJu opererer i Norge og følger norsk lovgivning. JuJu vil følge de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og reguleringer som gjelder for våre tjenester. Dersom det kommer nye eller endringer i lover, forskrifter eller reguleringer vil JuJu etter beste evne prøve å informere våre kunder om endringer som kan ha betydning for de.
Per nå er det hvitvaskingsregelverket (hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften), som trådte i kraft 15. oktober 2018, som er av spesiell betydning for JuJu og våre kunder.
Tilbydere av vekslingstjenester mellom virtuell valuta (kryptovaluta) og offisiell (vanlig) valuta, samt oppbevaringstjenester for virtuell valuta, omfattes av hvitvaskingslovens krav. Slike tjenester kan bare drives etter å ha blitt registrert hos Finanstilsynet.
JuJu er registrert og under tilsyn av Finanstilsynet under bedriftsnavnet «JuJu AS», organisasjonsnummer 921 244 487, som vist her.
Det kan forekomme hyppige og store regulatoriske endringer som kan gjøre at JuJu er nødt til å endre eller legge ned den nåværende driften. JuJu fraskriver seg derfor alt ansvar relatert til regulatoriske endringer som kan påvirke tjenesten eller kundene.
Brukeren er selv forpliktet til å overholde ethvert regelverk og rapportere til relevante offentlige myndigheter om nødvendige forhold av betydning for rettmessig beskatning og betaling av avgifter.

6.1. Hvitvaskingsregelverket

Hvitvaskingsregelverket gjør at JuJu må etterleve en rekke krav for å forebygge og avdekke forsøk på hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger, og finansiering av terror.
Dette innebærer blant annet at JuJu må identifisere og bekrefte kundenes identiteter, risikoklassifisere og håndtere risikoen ved hver enkelt kunde, kartlegge kundeforholdets formål og tilsiktede art, og ha rutiner og systemer for å avdekke hvitvasking, terrorfinansiering og andre kriminelle aktiviteter.
Det kan hende JuJu er nødt til å iverksette ytterligere tiltak eller be om ytterligere dokumentasjon fra brukeren dersom JuJu mener det er nødvendig for å håndtere risiko eller er påkrevd det av hvitvaskingsregelverket. Dersom kunden ikke oppgir nødvendige opplysninger kan kunden avvises eller kundeforholdet avvikles.
Det kan også hende JuJu er nødt til å fryse, begrense eller kansellere innbetalinger, handler, utbetalinger, brukerkontoer, funksjoner eller lignende dersom JuJu mener det er nødvendig for å håndtere risiko eller er påkrevd det av hvitvaskingsregelverket.
Hvitvaskingsregelverket gir også krav om ekstraordinær lang lagring av alle opplysninger og dokumenter som innhentes eller utarbeides i forbindelse med lovverket. Lagringstiden er minimum fem år etter kundeforholdet avsluttes, også ved sletting av brukerkonto.
Brukeren anbefales å sette seg inn i hvitvaskingsregelverket for å forstå JuJus ansvar og krav i forhold til kundene og lovverket.
JuJu er ikke ansvarlig for forsinkelser, ulemper, tap eller lignende som følge av kravene i hvitvaskingsregelverket og frysbestemmelsene.

6.1.1. Undersøkelsesplikt

JuJu har undersøkelsesplikt etter hvitvaskingsloven. Dette innebærer at vi er pålagt å undersøke alle mistenkelige forhold vi oppdager.
Eksempelvis, men ikke begrenset til, er dette forhold som hvis vi oppdager at:
 • Et kundeforhold synes å mangle et legitimt formål.
 • En handel, transaksjon eller annet er usedvanlig stor, kompleks eller på andre måter mistenkelig.
 • En handel, transaksjon eller annet er uvanlig ut fra kundens kjente forretningsmessige eller personlige mønster av handlinger.
 • En handel, transaksjon eller annet foretas til eller fra personer i et land eller område som ikke har tilfredsstillende tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.
 • Noe på annen måte har uvanlig karakter.

6.1.2. Rapporteringsplikt

JuJu har rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven. Dette innebærer at vi er pålagt å rapportere alle kriminelle og mistenkelige forhold til Økokrim eller andre norske myndigheter, etter nærmere undersøkelse hvor mistanken ikke kan avklares.

6.1.3. Avsløringsforbud

JuJu har avsløringsforbud etter hvitvaskingsloven. Dette innebærer at vi ikke kan gjøre kunden eller tredjepersoner kjent med at det gjøres undersøkelser, oversendelse av opplysninger til Økokrim eller etterforskning.

6.1.4. Frysbestemmelsene

JuJu er pålagt å følge frysbestemmelsene (finansielle sanksjoner) gitt av Utenriksdepartementet og Finanstilsynet, som bygger på sanksjoner fra FNs sikkerhetsråd og restriktive tiltak fra EU. Dette innebærer at JuJu er pålagt å screene alle kunder og transaksjoner mot listeførte personer og foretak etter sanksjonslister gitt av FN og EU.
Dersom en listeført person forsøker å benytte seg av tjenesten, er vi pålagt å avvise, fryse og holde tilbake kundens midler, samt rapportere dette til Utenriksdepartementet og Økokrim. Midlene kan ikke gjøres tilgjengelig for kunden uten tilatelse fra Utenriksdepartementet eller ved bortfall fra listeføringen.

6.1.5. Videre informasjon om hvitvaskingsregelverket

For at brukeren skal kunne sette seg bedre inn i hvitvaskingsregelverket legger vi ved nyttige eksterne lenker for videre informasjon her:
Finanstilsynets temaside om Hvitvasking og terrorfinansiering:
https://www.finanstilsynet.no/tema/hvitvasking-og-terrorfinansiering/
Finanstilsynets informasjonsside om konsesjon/registrering og virtuelle (krypto) valutatjenester:
https://www.finanstilsynet.no/konsesjon/virtuelle-valutatjenester/
Informasjon og veileder om frysbestemmelsene (finansielle sanksjoner):
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/frysveileder_2018/id2598189/

7. Stable NOK

Grunnet juridiske avgjørelser og tekniske muligheter har JuJu valgt å representere Norske kroner med vår egne kryptovaluta Stable NOK på plattformen.

7.1. Hva er Stable NOK?

Stable NOK er en såkalt stablecoin laget av JuJu. Stable NOK har tilsvarende verdi som Norske kroner, slik at en (1) Stable NOK er tilsvarende en (1) Norsk krone.
Underliggende er Stable NOK en ERC20-token (smartkontrakt) som lever på Ethereum-blokkjeden. Kontraktadressen er som følger: 0x99d19c99e279dca8e5febc8a19bb4ac170d8fa24.
Ved inn- og utbetaling av Norske kroner med bankoverføring blir midlene automatisk vekslet til og fra Stable NOK og Norske kroner med en fastsatt pris på 1kr. Med andre ord kjøper du Stable NOK ved innbetaling av Norske kroner, selger Stable NOK ved utbetaling til Norske kroner og det er Stable NOK du har tilgjengelig og kan handle med på plattformen.
Eksempelvis hvis du innbetaler (overfører) 1000 Norske kroner vil disse bli vekslet til 1000 Stable NOK og tilgjengeliggjort på plattformen for handel. Du kan også utbetale de samme 1000 Stable NOK til 1000 Norske kroner ved å utføre en Stable NOK bankoverføring-utbetaling.
Du kan også utføre inn- og utbetalinger av Stable NOK til og fra dine egne Ethereum-adresser på lik linje som andre ERC20-tokens. Dette betyr at du kan sende, motta og bruke Stable NOK som kryptovaluta i blokkjedeteknologi (ERC20/Ethereum).

7.2. Hvorfor Stable NOK?

Etter avgjørelse fra Finanstilsynet (September 2020) har ikke tilbydere av Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta lov til å motta, oppbevare, utstede og utbetale Norske kroner direkte på handelsplattform, slik JuJu i utgangspunktet hadde tenkt. Det ville vært lovstridig med Finansforetaksloven § 2-2 og utstedelse av elektroniske penger.
Tilbydere av Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta har imidlertid lov til å handle/veksle kryptovaluta mot Norske kroner, så lenge det gjøres uten ugrunnet eller urimelig langt opphold og oppbevaring av midlene (Norske kroner) og utstedelse av Norske kroner som elektroniske penger. Tilbydere har også lov til å oppbevare kryptovaluta.
Derfor ble JuJu sin løsning å utføre veksling mellom Norske kroner og Stable NOK (kryptovaluta) ved inn- og utbetaling av Norske kroner. På denne måten utfører vi handel/veksling som tillatt, oppbevarer ikke Norske kroner på vegne av kunden og utsteder ikke elektroniske penger.

8. Brukerkonto, kundeforhold, innbetaling, handel og utbetaling

For å bruke JuJu sine tjenester må du ha en brukerkonto, etablere kundeforhold og ha valuta tilgjengelig på brukerkontoen. Det er brukeren selv som bestemmer hva pengene på brukerkontoen skal brukes til.

8.1. Registrering av brukerkonto

Alle brukere må ha en brukerkonto og være innlogget for å bruke tjenesten. Registrering av brukerkonto gjøres på registreringssiden. Dette innebærer å fylle ut et registreringsskjema ved å oppgi et brukernavn, e-postadresse, passord og eventuelle andre opplysninger som kreves i registreringsskjema.
Det er i utgangspunktet bare lov å opprette èn brukerkonto med mindre du har fått tillatelse til å opprette flere av JuJu. Det er ikke lov å bruke andre brukerkontoer enn din egen.
Brukerkontoene er strengt personlige, og kan ikke overføres til, eller brukes av, andre. Eier av en brukerkonto er selv ansvarlig for all aktivitet som oppstår på brukerkontoen.
Dersom brukeren oppdager feil eller mangler vedrørende brukerens valutabeholdning eller brukerkonto, plikter brukeren seg til å umiddelbart informere JuJu om dette.
Brukeren forplikter seg til å holde brukerkonto-informasjon, inkludert passord, hemmelig.

8.2. Etablering av kundeforhold

For å kunne bruke de finansielle funksjonene på JuJu sine tjenester må du i utgangspunktet ha et såkalt etablert kundeforhold til oss.
JuJu anser kundeforholdet etablert når følgende kriterier er møtt:
 • Brukeren har en brukerkonto.
 • Brukeren har oppgitt og bekreftet en e-postadresse.
 • Brukeren har oppgitt og bekreftet et norsk telefonnummer som kan motta SMS.
 • Brukeren har bekreftet sin identitet.
 • Brukeren har fylt ut skjema for kundeforholdets formål og tilsiktede art (KYC).
 • Brukeren har utført alle eventuelle påkrevde ytterligere tiltak, dokumentasjon og avklaringer.
 • Brukeren er ikke stoppet, fryst eller begrenset av rutiner og kontroller for hvitvasking, terrorfinansiering eller andre ulovlige aktiviteter.
I praksis kan kunden utføre innbetalinger og handel uten å etablere kundeforhold, men vil ikke kunne ta ut verdier fra sin brukerkonto til egne kryptovaluta-adresser eller bankkontoer før kundeforholdet er etablert.

8.3. Innbetaling

For å kunne handle på tjenesten må brukeren ha tilgjengelig valutabeholdning på brukerkontoen. Dette gjøres ved å overføre (innbetale) valuta til JuJu. Deretter gjøres valutaen tilgjengelig på din brukerkonto. Valuta må med andre ord først sendes til, og mottas, av JuJu, og holdes av JuJu under all handel. Det er ikke lov å utføre innbetalinger til andre brukerkontoer enn din egen. Det er ikke lov å utføre innbetalinger med midler, eller fra kontoer eller adresser, du ikke eier eller har rettigheter til.
Brukeren er selv ansvarlig for at brukerkontoen, og deretter valutaen, oppbevares og brukes på en trygg måte, og bærer selv det fulle økonomiske ansvaret, også etter at valuta er overført til JuJu.
JuJu er ikke ansvarlig for tap som følge av at brukeren har oppgitt uriktig eller manglende informasjon ved en innbetaling. Det er derfor viktig at brukeren følger instruksjonene for innbetaling på de ulike innbetaling-sidene svært nøye.
JuJu kan avvise enhver innbetaling dersom innbetalingen medfører for høy risiko eller JuJu ikke er i stand til å tilby den i forhold til størrelse, hyppighet, kapasitet, sikkerhet, likviditet, hvitvasking, terrorfinansiering, annen ulovlig aktivitet eller lignende. Tids- og kvotebegrensninger på innbetalinger kan også forekomme. Ved avvising vil midlene normalt returneres til avsender gitt at det er mulig og at hvitvaskingsregelverk ikke forhindrer dette.
En innbetaling kan bli fryst på bakgrunn av mistanke om hvitvasking, terrorfinansiering, annen ulovlig aktivitet eller lignende. Da vil JuJu undersøke saken før midlene kan gjøres tilgjengelig for brukeren.
Dersom undersøkelse av et mistenkelig forhold ved en innbetaling ikke kan avkreftes er JuJu pålagt å rapportere dette til Økokrim. I slike tilfeller må saken behandles på en sak-til-sak basis om og hvordan midlene kan returneres tilbake til rettmessig eier i samråd med myndighetene. Myndighetene kan be om beslag på midlene eller at midlene ikke blir sendt tilbake eller gjort tilgjengelig til rettmessig eier (Videre frys av midlene).
Vær også oppmerksom på at JuJu ikke har lov til å informere kunder om at det foretas, kommer til å foretas eller at det vurderes å foretas undersøkelser etter hvitvaskingsregelverket, at det er gitt opplysninger til Økokrim eller at det er iverksatt etterforskning.
JuJu er ikke ansvarlig for tap som følge av forsinkelser, behandlingstid, undersøkelser, frysing av midler, tekniske feil, menneskelige feil eller lignende. Når du sender oss en innbetaling gjør du dette på eget ansvar.
Dersom JuJu mottar en innbetaling hvor vi ikke klarer å identifisere hvilken kunde innbetalingen tilhører vil vi forsøke å sende beløpet tilbake til avsender. Hvis det ikke er mulig å identifisere avsender vil JuJu beholde innbetalingen i 180 dager. Dersom noen kontakter oss innenfor denne tiden, og klarer å bevise at de er den rettmessige eieren av innbetalingen, vil midlene sendes tilbake eller gjøres tilgjengelig på brukerkontoen til vedkommende. Hvis vi ikke blir kontaktet innen denne tiden, eller ingen klarer å bevise at de er rettmessig eier av innbetalingen, går midlene til JuJu AS.
Avgifter på innbetalinger kan forekomme. Se siden for avgifter og begrensninger for mer informasjon.

8.3.1. Innbetaling av Norske kroner

Ved innbetaling av Norske kroner veksles disse til Stable NOK med en fastsatt pris på 1kr. Stable NOK kan veksles og utbetales tilbake til Norske kroner med bankoverføring og samme fastsatte pris.
JuJu tilbyr bare innbetaling av Norske kroner med nasjonal (norsk) bankoverføring fra norske bankkontoer. JuJu kan kreve at brukeren beviser eierskap eller rettigheter til kontonummer det sendes fra.

8.4. Handel

JuJu tilbyr handel på to måter: Børshandel og OTC (Over-The-Counter). Disse er overordnet beskrevet i 4.1. Børshandel og 4.2. OTC (Over-The-Counter). Børshandel tilbys med ulike brukergrensenitt og innstillinger. All handel, uavhengig av metode, type eller innstillinger skjer på eget ansvar.
Når en handel er helt eller delvis utført kan ikke JuJu endre på eller reversere den delen som er utført. Det er ingen angrefrist, angrerett, refusjon eller mulighet til å endre eller reversere en handel etter den er utført, inkludert de utførte delene av en delvis utført ordre, og eventuelle avgifter på disse. JuJu tilbyr ikke kreditt av noe slag.
Den delen av en ordre som ikke er utført kan kanselleres.
Det er som regel en avgift på handel. Se siden for avgifter og begrensninger for mer informasjon.

8.4.1. Avrunding

Ved beregning av priser og avgifter kan det oppstå avrunding. Avrunding gjøres på følgende måter:
8.4.1.1. Priser
Priser rundes opp eller ned avhengig av om du er kjøper eller selger. Vi runder av priser på en slik måte at brukeren alltid får den beste prisen. Hvis du er kjøper vil prisen rundes ned til nærmeste minste enhet, hvis du er selger vil prisen rundes opp til nærmeste minste enhet. Eksempler:
 • Du selger 0.111 BTC for 1333 NOK = 147.963 NOK, rundes opp til 147.97 NOK
 • Du kjøper 0.888 BTC for 1459 NOK = 1295.592 NOK, rundes ned til 1295.59 NOK
8.4.1.2 Avgifter
Avgifter rundes alltid opp til nærmeste minste enhet. Eksempler:
 • 0.111 NOK rundes opp til 0.12 NOK
 • 0.118 NOK rundes opp til 0.12 NOK
 • 0.000000011 BTC rundes opp til 0.00000002 BTC
Det er også en minsteavgift på handel, informasjon om dette finner du på siden for avgifter og begrensninger. Minsteavgiften trekkes ved første delvis eller hele fylling av en ordre.

8.4.2. Børshandel

Børshandel er delt opp i børsmarkeder (også omtalt som valutapar). Et børsmarked inneholder to ulike valutaer som er de valutaene det er mulig å handle for i det spesifikke børsmarkedet. Det er mulig å kjøpe og selge begge valutaer i et børsmarked. Eksempelvis kan du handle Bitcoin for Stable NOK (og motsatt) i børsmarkedet «BTC / NOK».
JuJu tilbyr handel i følgende børsmarkeder:
 • BTC / NOK (Bitcoin / Stable NOK)
 • ETH / NOK (Ethereum / Stable NOK)
 • LTC / NOK (Litecoin / Stable NOK)
 • LINK / NOK (ChainLink / Stable NOK)
 • USDC / NOK (USD Coin / Stable NOK)
 • MATIC / NOK (Polygon / Stable NOK)
Rekkefølgen på valuta-forkortelsene i børsmarked-navnet (eksempelvis BTC / NOK) har sammenheng med hvordan priser representeres på børsmarkedet. Den første valutaen (BTC) omtales som «basisvaluta» eller «primærvaluta», og den andre valutaen som «noteringsvaluta» eller «sekundærvaluta». Prisene som vises på et børsmarked representerer hvor mye det koster for å kjøpe èn (1) enhet av basisvalutaen i noteringsvalutaen, eksempelvis 1000 NOK (noteringsvaluta) for 1 BTC (basisvaluta).
Ved børshandel oppretter brukeren kjøps- eller salgsordre på det børsmarkedet brukeren ønsker å handle på. Eksempelvis kan brukeren opprette en kjøpsordre på børsmarkedet «ETH / NOK» hvis brukeren ønsker å kjøpe ETH (Ethereum) for NOK (Stable NOK).
En kjøpsordre kan matche flere mindre salgsordre og en salgsordre kan matche flere mindre kjøpsordre. Med andre ord kan en ordre bli delvis fylt eller utført. En ordre kan også bli liggende helt eller delvis ufylt dersom det ikke er flere ordre å matche med, eksempelvis hvis det ikke er flere ordre av motsatt side (kjøp/salg), eller hvis pris-parametrene eller andre parametre ikke matcher.
Enhver helt eller delvis utført del av en ordre kan ikke kanselleres eller reverseres.
Brukeren kan kansellere en ordre når som helst, men hvis ordren er delvis fylt vil kun den delen av ordren som er igjen bli kansellert. Den delen av ordren som er utført er endelig.
Det finnes flere ulike typer ordre. De er navngitt limit-ordre, market-ordre og stop-ordre, og er beskrevet i detalj i de førstkommende kapitlene under.
De samme type ordre finnes som både kjøpsordre og salgsordre, og fungerer omtrent på samme måte. Uavhengig av ordretype matches nylig opprettede ordre en etter en, sortert på tid hvor den eldste i køen er først.
Nye ordre vil matches med eksisterende ordre i følgende rekkefølge:
 1. Market-ordre (sortert på tid, eldste først)
 2. Stop-ordre (må være aktivert, sortert på tid, eldste først)
 3. Andre limit-ordre (filtrert og sortert på pris og tid, mest gunstig pris først, eldste først dersom lik pris)
8.4.2.1. Limit-ordre
En limit-ordre lar kunden spesifisere både hvor mye de ønsker å kjøpe eller selge (beløp) og til hvilken pris per èn av basisvalutaen (limit-pris). På denne måten har brukeren full kontroll over totalpris og avgift. Hvis det ikke er noen eksisterende ordre å matche med vil ordren bli liggende i ordreboken og vente på nye ordre.
Eksempelvis kan brukeren opprette en limit-ordre i børsmarkedet BTC / NOK hvor brukeren spesifiserer 0.1 BTC som ønsket beløp og 1000 NOK som pris per èn BTC, hvor totalpris blir 0.1 x 1000 = 100 NOK for 0.1 BTC. Hvis denne ordren er en kjøpsordre vil brukeren få kjøpt 0.1 BTC for 100 NOK, og hvis ordren er en salgsordre vil brukeren få solgt 0.1 BTC for 100 NOK. Dette eksempelet inkluderer ikke avgift eller delvis fylling av ordre.
8.4.2.2. Market-ordre
I en market-ordre spesifiserer kunden bare hvor mye de ønsker å kjøpe eller selge av basisvalutaen. En market-ordre vil deretter matches med alle tilgjengelige ordre uavhengig av, men sortert på beste pris per èn av basisvalutaen. Dette betyr at totalpris på en market-ordre kan variere mye. JuJu er ikke ansvarlig for tap eller uforutsette priser og kostnader av noe slag ved bruk av market-ordre.
Market-ordre har beskyttelse mot prisglidning på 5% (eller spesifisert av brukeren). Dette betyr at en market-ordre vil avsluttes hvis den matcher ugunstig med en ordre med for stor prisglidning fra markedsprisen i øyeblikket ordren ble opprettet. De delene av en market-ordre som eventuelt ble utført før prisglidningen ble for stor forblir utført.
Hvis det ikke er noen eksisterende ordre å matche med vil ordren avsluttes umiddelbart.
Eksempelvis kan brukeren opprette en market-ordre i børsmarkedet BTC / NOK hvor brukeren spesifiserer 0.2 BTC som ønsket beløp.
Hvis denne ordren matcher tre eksisterende ordre på 0.05 BTC for 900 NOK per èn BTC, 0.05 BTC for 910 NOK per èn BTC og 0.1 BTC for 1100 NOK per èn BTC, vil totalpris bli (0.05 x 900) + (0.05 x 910) + (0.1 x 1100) = 200.5 NOK.
Hvis denne ordren er en kjøpsordre og markedspris ved opprettelse av ordren er 900 NOK per èn BTC vil ordren bli fylt/utført med (0.05 x 900) + (0.05 x 910) = 90.5 NOK og deretter avsluttes på grunn av for høy prisglidning (900 NOK til 1100 NOK er 22.22%).
Hvis denne ordren er en salgsordre og markedspris ved opprettelse av ordren er 1100 NOK per èn BTC vil ordren bli fylt/utført med (0.1 x 1100) = 110 NOK og deretter avsluttes på grunn av for høy prisglidning (1100 NOK til 910 NOK er 17.27%).
Dette eksempelet inkluderer ikke avgift.
8.4.2.3. Stop-ordre
En stop-ordre fungerer som en market-ordre når markedsprisen har nådd eller gått forbi et spesifisert prispunkt (stop-pris). Med andre ord selges det hvis prisen synker til et punkt, og kjøpes hvis prisen stiger til et punkt. Markedsprisen som brukes for beskyttelse mot høy prisglidning er den samme som stop-prisen.
I en stop-ordre spesifiserer kunden hvor mye de ønsker å kjøpe eller selge av basisvalutaen (beløp) og en pris-verdi (ofte kalt stop-pris). Denne pris-verdien (stop-prisen) avgjør om en stop-ordre er aktivert eller ikke. Når en stop-ordre er aktivert fungerer den som en market-ordre. Når en stop-ordre først er aktivert vil den forbli aktivert uavhengig av endringer i markedsprisen.
Stop-ordre brukes typisk for såkalt stop-loss hvor du vil beskytte deg mot nedgang i pris ved å selge hvis prisen blir for lav, men kan også brukes i andre strategier.
Hvis stop-orderen er en kjøpsordre må markedsprisen stige til eller være over stop-prisen for å aktivere ordren.
Hvis stop-orderen er en salgsordre må markedsprisen synke til eller være under stop-prisen for å aktivere ordren.
Hvis markedsprisen tilsier at ordren er aktivert i øyeblikket ordren opprettes vil den fungere som en market-ordre umiddelbart.
Eksempelvis kan brukeren opprette en salgs-stop-ordre i børsmarkedet BTC / NOK hvor brukeren spesifiserer 0.1 BTC som salgsbeløp og 750 NOK som stop-pris. Gitt at nåværende markedspris er 1000 NOK vil ordren ikke aktiveres men vil bli liggende å vente til markedsprisen endrer seg. Når eller hvis markedsprisen går ned til eller under 750 NOK vil ordren aktiveres og fungere som en normal salgs-market-ordre.

8.4.3. OTC-handel (Over-The-Counter)

JuJu tilbyr OTC-handel i form av OTC-avtaler, utarbeidet for hver enkelt handel og kunde. En OTC-avtale beskriver hva og hvordan kunden ønsker å handle med JuJu, samt avgifter og oppgjør.
OTC-handel er tiltenkt handler av større omfang. Minimum handel er 200 000 NOK. Ta kontakt på support@jujukrypto.no for avtale.
JuJu tilbyr OTC-handel i svært mange valutaer. Se siden for OTC-handel for mer informasjon.
Kunden må ha en brukerkonto med etablert kundeforhold for å kunne utføre OTC-handel.

8.5. Utbetaling

Ved utbetaling av valuta må brukeren oppgi informasjon om mottaker av midlene, eksempelvis en blokkjede-adresse eller navn og kontonummer, samt beløpet for utbetalingen. Det er ikke lov å utføre utbetalinger til blokkjede-adresser eller bankkontoer som du ikke eier eller har rettigheter til. Du kan bare utbetale midler som er tilgjengelig på din brukerkonto. For å utføre en utbetaling må du ha et etablert kundeforhold.
JuJu er ikke ansvarlig for tap som følge av at brukeren har oppgitt uriktig eller manglende informasjon ved en utbetaling. Det er derfor viktig at brukeren følger instruksjonene for utbetaling på de ulike utbetaling-sidene svært nøye.
En utbetaling kan bli fryst på bakgrunn av mistanke om hvitvasking, terrorfinansiering, annen ulovlig aktivitet eller lignende. Da vil JuJu undersøke saken før utbetalingen kan utføres.
Dersom undersøkelse av et mistenkelig forhold ved en utbetaling ikke kan avkreftes er JuJu pålagt å rapportere dette til Økokrim. I slike tilfeller må saken behandles på en sak-til-sak basis om og hvordan utbetalingen kan utføres eller midlene kan returneres tilbake til rettmessig eier i samråd med myndighetene. Myndighetene kan be om beslag på midlene eller at utbetalingen ikke blir utført eller midlene ikke gjøres tilgjengelig for rettmessig eier (Videre frys av midlene).
JuJu er ikke ansvarlig for tap som følge av forsinkelser, behandlingstid, undersøkelser, frysing av midler, tekniske feil, menneskelige feil eller lignende. Når du utfører en utbetaling hos oss gjør du dette på eget ansvar.
JuJu er ikke ansvarlig for tap som følge av forsinkelser, forstyrrelser eller feil ved utsendelse og mottakelse av utbetalinger, eksempelvis bekreftelsestid på blokkjeder, behandlingstid hos egen eller mottakers bank, eller i tilfeller hvor blokkjede-transaksjoner har for lav avgift til at transaksjonen blir bekreftet eller lignende situasjoner.
Dersom en utbetaling som sendes kommer i retur til JuJu vil midlene i utbetalingen igjen gjøres tilgjengelige på brukerkontoen som opprettet utbetalingen, minus eventuelle gebyrer eller andre kostnader som følge av feilaktig sendelse. Eksempelvis hvis det opprettes en utbetaling med feil i mottaker-informasjonen eller mottakeren ikke eksisterer.
Dersom en utbetaling feiler kan JuJu beholde avgiften(e) som kunden har betalt på utbetalingen dersom JuJu har brukt hele eller deler av avgiften på utgifter i forbindelse med utbetalingen, eller på annen måte brukt ressurser på å håndtere utbetalingen. Eksempelvis hvis en Ethereum-utbetaling går tom for "gas" eller en bankoverføring har feilet men likevell kostet JuJu i utbetalingsavgifter.
Det er som regel avgifter på utbetalinger. Se siden for avgifter og begrensninger for mer informasjon.

8.5.1. Utbetaling av Norske kroner

Ved utbetaling av Stable NOK med bankoverføring veksles disse til Norske kroner med en fastsatt pris på 1kr.
JuJu tilbyr bare utbetaling av norske kroner med nasjonal (norsk) bankoverføring til norske bankkontoer. JuJu kan kreve at brukeren beviser eierskap eller rettigheter til kontonummer det forsøkes å utbetales til.

8.6. Terminering, avvikling og sletting av kundeforhold og brukerkonto

Brukerne av JuJu sine tjenester kan si opp kundeforholdet ved å slette brukerkontoen når som helst. Det vil imidlertid ikke være mulig for brukeren å slette en brukerkonto med gjenværende valutabeholdning. Brukeren må enten få utbetalt all valuta eller velge å gi disse til JuJu før brukerkontoen kan slettes.
Brukeren aksepterer at JuJu uten varsel eller ytterligere grunnlag kan terminere kundeforholdet, fryse eller stenge tilgangen til, eller slette, brukerkontoen til brukeren ved brudd på bruksvilkårene eller andre lover og regler.
Vær obs på at alle opplysninger og dokumenter som innhentes eller utarbeides i forbindelse med hvitvaskingsregelverket vil forbli lagret hos oss i minimum 5 år etter at kundeforholdet er avsluttet og brukerkontoen slettet, uavhengig av grunn. Brukerdata som ikke inngår i dette vil bli slettet så fort som mulig etter brukerkontoen er slettet.
Dersom JuJu permanent terminerer kundeforholdet eller, fryser eller stenger tilgangen til, eller sletter, brukerkontoen, plikter brukeren å opplyse JuJu om hvilket kontonummer, eventuelt blokkjede-adresser, brukeren ønsker å få overført eventuelle gjenværende valutabeholdning på brukerkontoen til. JuJu vil også forsøke å etterspørre brukeren om denne informasjonen. Gjenværende valuta vil returneres til brukeren dersom mulig. Unntak kan eksempelvis være hvis hvitvaskingsregelverk forhindrer JuJu å gjøre midlene tilgjengelig.

9. Avgifter og kurtasje

For informasjon om JuJus nåværende avgifter og kurtasje vennligst se siden for avgifter og begrensninger.
Avgifter og kurtasje kan endre seg fra tid til annen. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft. JuJu forbeholder seg retten til å endre avgifter og kurtasje når som helst.
Informasjon om avgifter og kurtasje for enhver handling på tjenestene vil være tilgjengelig før de utføres.

10. Ansvarsbegrensning, garanti og skadesløsholdelse

Hvis du velger å bruke JuJu sine tjenester, så gjør du det på egen risiko og av egen fri vilje.
JuJu sine nettsider og tjenester leveres "som de er". Tjenestene som JuJu tilbyr levers uten noen ytterligere form for garantier.
JuJu kan ikke garantere for tjenestenes tilgjengelighet. Det kan forekommer forsinkelser, forstyrrelser, treghet, tekniske feil, menneskelige feil, tap av data, nedetid, systemsvikt, avbrudd, forsømmelser, strømbrudd, nettbrudd, brann, krig, naturkatastrofer, nødsituasjoner, krisesituasjoner og andre lignende uforutsette eller uforutsigbare hendelser som fører til at tjenestene ikke er tilgjengelig eller har begrenset tilgjengelighet.
JuJu kan ikke garantere at våre tjenester er fri for feil, unøyaktigheter eller mangler. Det kan forekomme tekniske feil, beregningsfeil, avrundingsfeil, prosesseringsfeil, sorteringsfeil, datafeil og manglende eller mangelfulle funksjoner.
Du godkjenner at JuJu og alle dets ansatte, styremedlemmer, aksjonærer og interessenter ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tap av verdi, investeringer, profitt, data, eller andre kostnader og krav, eller skader og ulykker, som følge av din eller noen andres bruk av våre tjenester.
JuJu er ikke ansvarlig for tap eller ulemper av noe slag som følge av at brukeren har oppgitt feil, uriktig, unøyaktig, fiktiv, falsk eller lignende informasjon, enten med vilje eller ved uhell.
JuJu er ikke ansvarlig for tap eller ulemper av noe slag som følge av at brukeren bruker tjenesten feil eller misforstår hvordan tjenesten fungerer.
JuJu er ikke ansvarlig for tap eller ulemper av noe slag som følge av uautorisert brukerkonto-tilgang, at brukerkonto-informasjon har kommet på avveie eller kriminelle handlinger påført JuJu.
JuJu er ikke ansvarlig for tap eller ulemper av noe slag som følge av at en brukerkonto er utilgjengelig, fryst, strengt, bannlyst eller slettet, eller tjenesten/nettsiden endres eller legges ned.
Brukeren godtar å beskytte, forsvare og holde JuJu og alle dets ansatte, styremedlemmer, direktører, aksjonærer, representanter og interessenter skadesløse fra og mot alt ansvar og alle tap, utgifter, skader, krav og kostnader som følge av at brukeren bryter med bruksvilkårene, gjeldende lovgivning, en tredjeparts rettigheter og for eventuelle andre aktiviteter du har foretatt i forbindelse med våre tjenester.
Med alt dette sagt vil JuJu alltid forsøke etter beste evne å imøtekomme, informere, oppdatere og godtgjøre brukerne når uønskede situasjoner oppstår. JuJu er nødt til å fraskrive seg alt ansvar da JuJus forretningsmodell fungerer på en slik måte at potensielle inntekter er en relativt liten prosentdel av den totale summen verdier som forflytter seg i JuJu sine systemer. Ved spørsmål om ansvarsbegrensning kontakt oss gjerne på support@jujukrypto.no.

11. Misbruk av tjenestene og avtalebrudd

Brukeren bekrefter at tjenestene ikke vil bli benyttet til å utføre, legge til rette for eller bidra til kriminell aktivitet av noe slag eller på noen måte, som for eksempel hvitvasking, ulovlig pengespill eller skatteunndragelse.
JuJu kan stoppe levering av tjenester til brukeren hvis brukeren ikke overholder bruksvilkårene eller hvis JuJu har mistanke om ulovlig aktivitet.
Hvis JuJu oppdager mistenkelig aktivitet tilknyttet en brukerkonto, kan JuJu kreve ytterligere informasjon fra brukeren for å forsikre at korrekt informasjon har blitt oppgitt. Brukeren forplikter å samarbeide på en god måte og gi korrekt og nøyaktig informasjon ved forespørsel, og forøvrig ellers.
Dersom brukeren ikke samarbeider på en god måte, gir korrekte og nøyaktig informasjon eller ikke klarer å avklare mistanken, kan JuJu begrense, fryse eller slette brukerkontoen og terminere kundeforholdet. Brukeren kan bli holdt ansvarlig for eventuelle økonomiske tap påført JuJu eller andre brukere av tjenesten.
Dersom brukeren selv oppdager uautorisert bruk av sin brukerkonto, må brukeren varsle JuJu om dette uten ugrunnet opphold ved å benytte kontaktskjemaet eller support@jujukrypto.no.
JuJu forbeholder retten til å fryse eller stanse all handel, innbetaling, utbetaling og eventuelt fryse midler inntil mistenkelige forhold undersøkes og avklares.
Du godtar og aksepterer at du ikke vil bruke våre tjenester, eller bistå eller muliggjøre andre, under noen omstendigheter, til å utføre en eller flere av følgende handlinger:
 • Utgi seg for å være noen andre.
 • Oppgi falske, fiktive eller på andre måter villedende informasjon.
 • Opprette flere kontoer på tjenesten uten tillatelse.
 • Gi noen andre tilgang til din brukerkonto.
 • Bruke noen andres brukerkonto.
 • Være mellommann, megler eller på andre måter utføre handel på vegne av andre.
 • Innbetale, handle eller utbetale med kryptovaluta eller vanlig valuta som direkte eller indirekte stammer fra ulovlig aktivitet.
 • Forsøke å skade, ødelegge eller misbruke tjenesten, eller gjøre den dårligere eller utilgjengelig for andre.
 • Bruke tjenesten på en måte som er eller kan være skadelig for JuJu sine tjenester, nettsider, servere eller nettverk.
 • Bruke tjenesten til å distribuere eller sende autorisert reklame, spam, kjedebrev, pyramidespill eller lignende.
 • Bruke tjenesten til å distribuere eller sende virus, skadevare, trojanere, spionvare eller noen andre former for skadelig eller ondsinnet kode.
 • Bruke tjenesten til datautvinning, datainnhøsting eller lignende aktiviteter uten tillatelse eller med ondsinnet formål.
 • Bruke tjenesten på en slik måte at det kan skade eller ødelegge JuJu sitt rykte eller omdømme.
 • Bruke tjenesten på en slik måte at det kan stille JuJu i mulige juridiske problemer (straffeansvar, medskyldighet) eller etiske gråsoner.
 • Forsøke å svindle eller mislede JuJu eller andre brukere av tjenesten, på eller utenfor tjenesten.

12. Opphavsrett, åndsverk og varemerke

Alt innhold, materiale, informasjon og data som er eller legges ut på dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til, navn, logo, artikler, tekst, bilder, illustrasjoner, grafikk, priser og lignende, i tillegg til plattformens utforming, design og kildekode, tilhører JuJu, og er underlagt opphavsrett til åndsverk, varemerkerettigheter, databaserettigheter og/eller andre immaterielle rettigheter. Det er ikke tillatt å fullstendig eller delvis kopiere, endre, distribuere, bruke eller reprodusere nettsidens innhold uten skriftlig forhåndstillatelse fra JuJu.
Du godkjenner at all opphavsrett, varemerker og alle andre immaterielle rettigheter på og i tilknytning til dette nettstedet og tjenesten skal forbli til enhver tid eid av JuJu og/eller våre lisensgivere.
JuJu forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i og til dette nettstedet, tjenestene og innholdet på dette nettstedet.
Du har bare lov til å bruke nettsiden og tjenesten som vist, beskrevet eller autorisert av JuJu.

13. Annet

Her er en samling av kapitler som ikke henger direkte sammen med andre kapitler.

13.1. Skatt og rapportering

Du er selv ansvarlig for å beregne og rapportere inn korrekt skatt og eventuelle andre opplysnings- eller rapporteringspliktig informasjon til de rette instansene/myndighetene.
Det finnes opptil flere nasjonale og internasjonale aktører som tilbyr informasjon, rådgivning, verktøy eller tjenester for å beregne korrekt skatt basert på din handelshistorikk. Eksempelvis den norske aktøren Kryptosekken AS (kryptosekken.no).

13.2. Eksterne nettsteder

JuJu er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsteder som JuJu legger ut. Brukeren som benytter seg av andre nettsteder enten direkte eller via et API-grensesnitt tilbudt av eller via oss, er forpliktet til å evaluere og forholde seg til disse eksterne nettsteders egne bruksvilkår.

13.3. Finansiell rådgivning

JuJu tilbyr ikke rådgivning for investering på noen måte. Nyhetsbrev som omhandler informasjon om for eksempel priser, hendelser, oppgang eller nedgang skal ikke brukes som råd for noen bestemt investor eller som investeringsråd om kryptovaluta. JuJu fraskriver seg alt ansvar for ethvert tap som brukere hevder å ha lidt som følge av å ha lagt til grunn slik og øvrig informasjon fra JuJu. Beslutningene om å handle kryptovaluta er brukerens selvstendige beslutning og JuJu har intet ansvar for eventuelle tap i forbindelse med dette.

13.4. Kommunikasjon mellom bruker og JuJu

Kommunikasjon mellom bruker og JuJu, via tjenesten eller annen kommunikasjonsform, er konfidensiell og skal ikke offentliggjøres, distribueres eller på annen måte deles til tredjeparter av verken JuJu eller brukeren, med unntak hvis det er gitt tillatelse fra begge parter.
Dersom brukeren offentliggjør, distribuerer eller på andre måter deler konfidensiell informasjon kan JuJu terminere kundeforholdet, fryse, stanse og/eller slette brukerkontoen, og bannlyse brukeren.
JuJu kan slette konfidensielt innhold som publiseres på nettsiden/tjenesten eller andre steder hvor JuJu har rettigheter over innhold.

14. Endringer av bruksvilkårene

JuJu forbeholder seg retten til å kunne foreta endringer i bruksvilkårene. JuJu vil etter beste evne prøve å orientere om vesentlige endringer som påvirker hver enkelt kunde enten på nettsiden eller ved å kontakte kunden per e-post.
Brukeren er selv ansvarlig for å gjennomgå bruksvilkårene når de er endret. Din fortsatte bruk av tjenestene og/eller nettsiden innebærer at du har godtatt samtlige slike endringer.
Ved vesentlige endringer kan JuJu be om uttrykkelig samtykke/godkjenning av endringene før tjenesten kan tas i bruk igjen.
Ved å godkjenne bruksvilkårene tillater du JuJu å kontakte deg på e-post ved vesentlig endringer i bruksvilkårene.

15. Lovvalg og verneting

Disse bruksvilkårene og ditt kundeforhold til JuJu er underlagt norsk rett. Tvister angående tolkning og anvendelse av bruksvilkårene eller relatert til ditt kundeforhold til JuJu skal avgjøres av norske domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.

16. Kontaktinformasjon

Jujukrypto.no drives og eies av JuJu AS.
Organisasjonsnummer: 921 244 487
E-post: support@jujukrypto.no
Kontakt oss gjerne på e-postadressen ovenfor eller via kontaktskjema på kontaktsiden hvis det skulle være noe.
Dersom du er logget inn kan du også opprette hjelpesaker på hjelpesenteret.