Politisk eksponert person (PEP)

Publisert 03.02.2020 09:00:12  |  Sist oppdatert 25.10.2023 17:44:54

Politisk eksponerte personer (PEP) er personer som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv av høytstående offentlig natur.

Etter Hvitvaskingsloven § 12 skal den rapporteringspliktige (JuJu) ha systemer for å avgjøre om kunden [...] er politisk eksponert person eller nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en politisk eksponert person.

JuJu må etter Hvitvaskingsloven § 18 gjennomføre forsterkede kundetiltak når kunden er PEP eller blir PEP. Dette innebærer blant annet å:

 • Påse at det innhentes godkjenning fra overordnet før etablering eller opprettholdelse av kundeforholdet
 • Gjennomføre tilstrekkelige tiltak for å fastslå formuens og midlenes opprinnelse

Disse bestemmelsene gjelder tilsvarende overfor nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere til en PEP.

De konkrete tiltakene JuJu benytter ved en PEP vil variere avhengig av hvilken type PEP-situasjon eller PEP-stilling det gjelder.

Hvis du er usikker på om du selv er, eller kan ansees som, PEP, eller har et eller flere nære familiemedlemmer som er PEP, eller er kjent medarbeider med en PEP, anbefaler vi at du svarer 'ja' eller 'usikker' i KYC-skjemaet. Så skal vi få saken oppklart.

Hvilke stillinger eller verv som inkluderes som PEP er følgende:

 • Statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister
 • Medlem av nasjonalforsamling
 • Medlem av styrende organ i politisk parti
 • Medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes
 • Medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank
 • Ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang
 • Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak
 • Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon

Hvilke familiemedlemmer som inkluderes som PEP er følgende:

 • Foreldre
 • Ektefelle
 • Registrert partner
 • Samboer og barn
 • Barns ektefelle, registrert partner eller samboer

Hvem som inkluderes som kjent medarbeider er som følger: Person som er kjent for å

 • Være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i fellesskap med politisk eksponert person
 • Ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person
 • Være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person.